toggle menu

Complete IELTS 5.5

Unit 1

1
Complete IELTS- WB 5.5- Unit 1- Listening section 1- Vocabulary
Câu hỏi 19
2
Complete IELTS- WB 5.5- Unit 1- Reading section 1.
Câu hỏi 15
3
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 1-Listening section 1
Câu hỏi 10
4
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 1-Grammar
Câu hỏi 6

Unit 2

1
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 2-Reading section 2
Câu hỏi 10
2
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 2-Listening section 2
Câu hỏi 11
3
Complete IELTS-WB5.5-Unit2-Listening section 2-Vocabulary.
Câu hỏi 20
4
Complete IELTS-WB 5.5-Unit2-Grammar
Câu hỏi 25

Unit 3

1
Complete IELTS-WB5.5-Unit 3-Listening section 3.
Câu hỏi 9
2
Complete IELTS-WB5.5-Unit3-Vocabulary
Câu hỏi 9
3
Complete IELTS-WB5.5-Unit 3-Reading section 3
Câu hỏi 11
4
Complete IELTS- WB 5.5-Unit3-Grammar
Câu hỏi 14

Unit 4

1
Complete IELTS-WB 5.5-Unit4- Reading section 1
Câu hỏi 14
2
Complete IELTS-WB5.5- Unit 4- Vovabulary
Câu hỏi 16
3
Complete IELTS-WB5.5- Unit 4- Listening section 4
Câu hỏi 3
4
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 4- Grammar
Câu hỏi 15

Unit 5

1
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 5-Vocabulary
Câu hỏi 15
2
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 5- Listening section 1
Câu hỏi 8
3
Complete IELTS-WB 5.5-Unit5-Reading section 2
Câu hỏi 8
4
Complete IELTS-WB5.5-Unit 5-Grammar
Câu hỏi 14

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
viTiếng Việt