Blog

Learners Flow
Learners Work Flow

Quy Trình Người Học

Instructors Work Flow
Instructors Work Flow

Quy Trình Giáo Viên

It & Academic
Academic & IT Dept Work Flow

Quy Trình Phòng Đào Tạo & Kỹ Thuật

Những điều cần

Tính lương gv
  • Đào tạo phối hợp báo cáo về tình hình lớp dạy của từng giáo viên (đủ thời lượng, đúng quy trình dạy). Nếu không phát sinh gì thì tính theo số bài học đã đăng cho từng lớp đảm nhiệm và từng tháng đối chiếu lại với báo bài mỗi buổi
  • Cập nhật lên sổ cái và tạo sheet tính lương cho từng giáo viên và chia sẻ qua google spreadsheet 65. MR DUY LINH – Google Sheets
Quản lý học viên và học phí
  • Lưu ý khi nhập liệu học viên nhớ ghi chú ngày hết hạn tài khoản tránh học mà tài khoản đã hết hạn.
  • Lưu file spreadsheet và nhắc nhở phụ huynh khi hết phí…
Layer 1
viTiếng Việt