by mbpfws

Tháng Mười Một 16, 2023

Cách viết mở bài cho IELTS Writing Task 2:

Viết mở bài cho IELTS Writing Task 2 là một phần quan trọng trong quá trình viết bài thi. Mở bài đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của người đọc và tạo ra một ấn tượng đầu tiên tốt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết mở bài cho IELTS Writing Task 2 một cách lý thuyết và chuyên nghiệp.

Để viết mở bài hiệu quả, chúng ta cần bắt đầu bằng một câu hỏi hoặc một tình huống thú vị để gợi mở đề tài. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi “Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao ngày càng có nhiều người trẻ muốn sống ở thành phố lớn?” hoặc “Hãy tưởng tượng một thế giới không có công nghệ, bạn nghĩ sao?”.

Sau khi đặt câu hỏi hoặc tình huống, bạn có thể tiếp tục bằng việc cung cấp một lời giải đáp hoặc một quan điểm cá nhân của mình về vấn đề đó. Ví dụ, bạn có thể nói “Theo quan điểm của tôi, có nhiều lý do khiến người trẻ muốn sống ở thành phố lớn, bao gồm cơ hội việc làm, tiện ích và sự phát triển kinh tế” hoặc “Công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách to lớn, tuy nhiên, nó cũng mang đến nhiều vấn đề mới”.

Sau khi đưa ra quan điểm cá nhân, bạn có thể tiếp tục bằng việc trình bày các lập luận để chứng minh quan điểm của mình. Bạn có thể sử dụng các từ ngữ như “đầu tiên”, “thứ hai”, “thêm vào đó” để liệt kê các lập luận của mình. Ví dụ, bạn có thể nói “Đầu tiên, thành phố lớn cung cấp nhiều cơ hội việc làm và tiềm năng phát triển kinh tế. Thứ hai, thành phố lớn có nhiều tiện ích và dịch vụ tốt hơn so với nông thôn”.

Sau khi trình bày các lập luận, bạn có thể kết thúc mở bài bằng cách tóm tắt lại quan điểm của mình và đưa ra một câu hỏi hoặc một tình huống để khuyến khích người đọc suy nghĩ thêm về chủ đề. Ví dụ, bạn có thể nói “Tóm lại, việc sống ở thành phố lớn có nhiều lợi ích hơn so với nông thôn. Tuy nhiên, liệu có những hạn chế nào mà chúng ta cần xem xét?” hoặc “Vậy công nghệ có thực sự là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta hay không?”.

Trong việc viết mở bài cho IELTS Writing Task 2, chúng ta cần lưu ý sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp và tránh sử dụng ngôn ngữ không chính xác hoặc quá phổ biến. Đồng thời, chúng ta cũng cần chú ý đến cấu trúc câu và ngữ pháp để viết một bài mở bài chất lượng cao.

Tóm lại, viết mở bài cho IELTS Writing Task 2 đòi hỏi chúng ta phải có một câu hỏi hoặc tình huống thú vị để gợi mở đề tài, trình bày quan điểm cá nhân và các lập luận hợp lý, và kết thúc bằng một tóm tắt và câu hỏi khuyến khích người đọc suy nghĩ thêm. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc này và sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, chúng ta có thể viết mở bài hiệu quả cho IELTS Writing Task 2.

– Mở bài bằng việc đưa ra một câu hỏi hoặc tình huống thú vị liên quan đến chủ đề

Cách viết mở bài cho IELTS Writing Task 2
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết mở bài cho IELTS Writing Task 2. Mở bài là một phần quan trọng trong việc viết bài cho Task 2, vì nó giúp thu hút sự chú ý của người đọc và đưa ra vấn đề chính mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết.

Một cách hiệu quả để mở bài là đưa ra một câu hỏi hoặc tình huống thú vị liên quan đến chủ đề. Ví dụ, nếu chủ đề của bài viết là “Quyền lợi của người tiêu dùng”, chúng ta có thể bắt đầu bằng câu hỏi: “Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số công ty không chịu trách nhiệm với sản phẩm của họ khi chúng gây hại cho người tiêu dùng?”.

Câu hỏi này không chỉ thu hút sự chú ý của người đọc, mà còn đặt ra vấn đề chính mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết. Chúng ta có thể sử dụng câu hỏi này để giới thiệu vấn đề và sau đó đi vào chi tiết về quyền lợi của người tiêu dùng và tại sao một số công ty không chịu trách nhiệm.

Sau khi đưa ra câu hỏi hoặc tình huống, chúng ta cần sử dụng các câu chuyển tiếp để hướng dẫn người đọc thông qua bài viết. Các câu chuyển tiếp giúp kết nối các ý tưởng và giữ cho bài viết chảy trôi một cách tự nhiên.

Ví dụ, sau khi đưa ra câu hỏi, chúng ta có thể sử dụng câu chuyển tiếp như “Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cần xem xét các quyền lợi cơ bản của người tiêu dùng” hoặc “Để giải quyết vấn đề này, chính phủ cần đưa ra các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng”.

Bên cạnh việc sử dụng câu hỏi hoặc tình huống, chúng ta cũng có thể sử dụng các thống kê hoặc dữ liệu để mở bài. Ví dụ, nếu chủ đề của bài viết là “Tác động của công nghệ thông tin đến cuộc sống hàng ngày”, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc đưa ra một con số ấn tượng như “Theo một nghiên cứu mới nhất, hơn 90% dân số thế giới sử dụng điện thoại di động hàng ngày”.

Sau khi đưa ra con số này, chúng ta có thể sử dụng câu chuyển tiếp như “Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, cuộc sống hàng ngày của chúng ta đã thay đổi đáng kể” hoặc “Tuy nhiên, tác động của công nghệ thông tin không chỉ có lợi mà còn có nhược điểm”.

Trên đây là một số cách viết mở bài cho IELTS Writing Task 2. Quan trọng nhất là chúng ta cần thu hút sự chú ý của người đọc và đưa ra vấn đề chính mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết. Sử dụng câu hỏi hoặc tình huống thú vị, cùng với các câu chuyển tiếp, chúng ta có thể viết mở bài một cách chuyên nghiệp và thu hút người đọc.

– Sử dụng một câu trích dẫn, một dữ liệu thống kê hoặc một ví dụ cụ thể để làm nổi bật vấn đề

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” These words, spoken by Nelson Mandela, highlight the significance of education in shaping the future of our society. In today’s rapidly changing world, the importance of education cannot be overstated. It is the key to unlocking opportunities, empowering individuals, and driving social progress.

Statistics show that countries with higher levels of education tend to have lower rates of poverty and higher levels of economic growth. For instance, according to the World Bank, each additional year of schooling can increase a person’s income by 10%. This demonstrates the direct correlation between education and economic prosperity. Moreover, education equips individuals with the necessary skills and knowledge to adapt to the demands of a dynamic job market.

To illustrate this point, let’s consider the case of Finland. Finland is renowned for its high-quality education system, consistently ranking among the top countries in international assessments. This success can be attributed to their emphasis on providing equal opportunities for all students, regardless of their socio-economic background. By investing in education, Finland has created a society where individuals have equal chances to succeed, leading to a more equitable and prosperous nation.

However, it is important to acknowledge that not all education systems are created equal. In many developing countries, access to quality education remains a challenge. According to UNESCO, approximately 258 million children and youth are out of school, with girls being disproportionately affected. This disparity not only perpetuates social inequalities but also hinders the overall development of these nations.

One possible solution to address this issue is through increased investment in education. Governments should allocate more resources to improve infrastructure, train teachers, and provide scholarships for underprivileged students. Additionally, partnerships between governments, non-profit organizations, and the private sector can play a crucial role in expanding access to education in marginalized communities.

Furthermore, the curriculum should be designed to meet the needs of the 21st-century workforce. With the rapid advancement of technology, there is a growing demand for individuals with skills in science, technology, engineering, and mathematics (STEM). Integrating these subjects into the curriculum can better prepare students for the jobs of the future and ensure their competitiveness in the global economy.

In conclusion, education is a powerful tool that has the potential to transform societies and improve lives. By investing in education, countries can reduce poverty, foster economic growth, and promote social equality. However, it is crucial to address the disparities in access to education and ensure that the curriculum is relevant to the needs of the modern world. As Nelson Mandela once said, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Let us strive to provide quality education for all, as it is the foundation for a brighter future.

About the author 

mbpfws

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Title Goes Here


Get this Free E-Book

Use this bottom section to nudge your visitors.

>
viTiếng Việt