ÂU VIỆT MỸ, NƠI GỞI GẮM ƯỚC MƠ CHINH PHỤC ANH NGỮ

Đăng ký để nhận thi đầu vào, các khóa học online, tài liệu học tiếng Anh, tư vấn khóa học MIỄN PHÍ

by mbpfws

Tháng Mười Một 16, 2023

GIỚI THIỆU TRANG SỬ DỤNG AI

Đây là trang tổng hợp các AI đang được ứng dụng trên cả trang chủ (website) lẫn dashboard admin (admin dashboar). Chính vì tính bảo mật nên yêu cầu đăng nhập để sử dụng và sẽ bị giới hạn chức năng ở một số loại tài khoảng người dùng. Hướng dẫn đang được cập nhật sau ngay khi có

AI CHAT DẠNG TEXT


Chat dạng text dùng để đặt câu hỏi trực tiếp với các cú pháp như ví dụ bên dưới. Đối với AI Chat dạng text này chỉ xuất được thông tin dưới dạng chữ và có thể sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Xem ví dụ bên dưới.

Chấm điểm một bài viết IELTS 

Chấm bài viết IELTS task 2 với số điểm cụ thể ở từng tiêu chí với câu hỏi sau : "In today's digital age, some argue that the best method of learning is through online courses. Do you agree or disagree?" và bài viết của học viên như sau: "In recent years, distance teaching and learning has become increasingly popular qamong the students, and this trend is perceived differently by learners. Many students perceive this it as a beneficial aid an improvement in learning techniques, while others think that they are it is not as much effective as classroom teaching learning.


Studying in an online course provides a flexible timing schedule and less budgeted expense learning for the students. Online courses offer flexibility in terms of timing, allowing students to study at their own pace and schedule. They can access course materials and lectures at any time, making it convenient for those with busy schedules or other commitments. Additionally, online courses often have lower tuition fees compared to traditional in-person classes, reducing the financial burden on students. This makes education more accessible and affordable for a wider range of learners.


On the other hand, learning online also has many harmful effects. One of the main drawbacks of online learning is the lack of face-to-face interaction with peers and instructors. Students may miss out on the opportunity to develop social skills, collaborate with others, and engage in group discussions. Online learning requires a high level of self-discipline and motivation. Without the structure and accountability of a traditional classroom setting, some students may struggle to stay focused and motivated to complete their coursework.


In conclusion, the ever growing availability of online learning has gained its popularity among the young adults for many years, which is perceived as beneficial by many people while others find it to be less effective. The emphasis can be given to its effectiveness to establish it as the most a more cost effective cost-effective learning method than the classroom teaching"

Lập ra một bài email marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in adec voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lên ý tưởng bài viết

Viết bài viết marketing dạng blog content dành với đối tượng phụ huynh là người có con em đang học bậc tiểu học với thu nhập trung bình khá sống ở thành thị. Bài viết muốn cho người đọc biết về kỳ thi Cambridge FLYERS và sự quan trọng của nó để từ đó nêu bậc khóa học IKIDS tại Âu Việt Mỹ sẽ thỏa mãn các yêu cầu trên.

Tạo giáo án, lên tình huống...

Cho một đoạn hội thoại tiếng Anh với chủ đề sử dụng mạng xã hội mẫu dành cho học viên từ 14-17 tuổi học tiếng Anh ở cấp độ CEFR B1. Từ đó hình thành 10 câu hỏi dạng vấn đáp để các bạn học viên trên thực hành kỹ năng nói bằng tiếng Anh.

Generate a dialogue of "using social media networks" as a topic to provide language learners ranging from 14 to 17 years of age with CEFR B1 as the level of English proficiency. Following this, generate10 questions to activate students working as a pair for practice English speaking.

Xuất ra câu hỏi cho chủ đề

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in adec voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

  • Xin lưu ý những dữ liệu bạn nhập vào sẽ được chúng tôi thu thập lại"

  • Xin chào loài người, hỏi tôi bất cứ điều gì

AI đang suy nghĩ ...

AI XUẤT HÌNH ẢNH 

2 AI này từ văn bản nhập vào sẽ xuất ra hình ảnh do AI tự vẽ với các trường phái và theo phong cách nghệ thuật khác nhau. Về hướng dẫn mọi người có thể xem thêm bên dưới.

Dalle AI

AI xuất hình ảnh và các cách sử dụng

Dalle AI0%
Cài đặt

Stable Diffusion AI

Một lựa chọn thứ 2 AI xuất hình ảnh và các cách sử dụng

Stable Diffusion AI0%
Cài đặt

About the author 

mbpfws

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & NHẬN LỊCH HỌC NGAY HÔM NAY 

>
viTiếng Việt